Case Study

Opis przykładowych wdrożeń systemu

 Nordkalk jest wiodącym producentem wyrobów na bazie kamienia wapiennego w Europie Północnej. Produkty Nordkalk są wykorzystywane w przemyśle papierniczym, stalowym, drogowym, a także w budownictwie, ochronie środowiska oraz rolnictwie. 

Od 1997 roku firma jest obecna w Polsce. Posiada trzy zakłady wydobywcze i zaplecze produkcyjne w postaci przemiałowni mączki wapiennej. 

Modernizacja zaplecza produkcyjnego pociągnęła za sobą wzrost mocy produkcyjnych. Dotychczasowa infrastruktura informatyczna musiała nadążyć za tymi procesami. Do największych problemów należały kontrola wjazdów i wyjazdów  samochodów z kopalni, przygotowywanie dokumentów spedycyjnych na potrzeby transportu kolejowego, jednoznaczne przypisanie odbioru kruszywa danemu kontrahentowi oraz zapobieganie przeładowaniom, za które odpowiedzialność ponosi kopalnia. Ponadto przed systemem postawiono zadanie kontroli przekroczenia limitów kupieckich lub asortymentowych.

Po analizie rynku zarząd firmy zdecydował o wyborze spółki INFOVER jako wykonawcy systemu. Na decyzję wpływ miała ocena wcześniejszych doświadczeń INFOVER jako producenta oprogramowania dysponującego własną, sprawdzoną metodyką realizacji projektów informatycznych i zapewnienie o szybkim uruchomieniu produkcyjnym systemu. Warunkiem koniecznym budowy systemu, jaki został postawiony INFOVER, była integracja z dotychczasowym systemem ERP, procesorami wagowymi i monitoringiem.

Prace rozpoczęto od szczegółowej analizy wymagań NORDKALK co do funkcjonalności systemu. Na etapie programowania położono duży nacisk na testowanie powstającego systemu. Opracowano przypadki testowe, które szczegółowo badano podczas programowania. Takie podejście zminimalizowało ryzyko powstania błędów wpływających na działanie systemu.

Zarząd zdawał sobie sprawę, że do poprawnego działania systemu niezbędne jest przygotowanie pracowników, tak by umieli obsługiwać nowe narzędzie informatyczne. Podczas wdrożenia przeprowadzono szkolenia dla różnych grup pracowników.

Przed produkcyjnym wdrożeniem systemu uruchomiono go w wersji testowej, w której program obsługiwał kopalnię, ale dane były zapisywane do bazy testowej. Pozwoliło to zweryfikować poprawność działania wszystkich funkcjonalności oraz przygotowało pracowników do obsługi systemu.

Dzięki wdrożeniu systemu osiągnięto zaplanowane cele. W ciągu doby odprawianych jest około 700 samochodów i 200 wagonów kolejowych. Usprawniono proces przyjęcia, odprawy i załadunku. W kopalni nie tworzą się zatory ciężarówek. Ujednolicono i dostosowano do wymogów firm transportowych dokumenty używane w procesie logistycznym. System skutecznie kontroluje przekroczenia finansowe i asortymentowe, a także przeładowania pojazdów. Warto podkreślić bezawaryjność pracy systemu w warunkach, gdy wymaga się od niego sprawności 24 godziny na dobę przez cały rok. 

Obecnie współpraca między firmą NORDKALK, a spółką INFOVER jest kontynuowana poprzez utrzymanie systemu i prace rozwojowe
 

KOSD to przedsiębiorstwo z długoletnimi tradycjami. Obecnie prowadzi eksploatację w pięciu odkrywkach. Są to: Celiny k/Chmielnika, Józefka w Górnie, Głuchowiec w Małogoszczu, Górki Szczukowskie i Kostomłoty. Kilka lat temu firma została sprywatyzowana i w raz z Kopalnią Granitu Kamienna Góra wchodzi w skład H&H Group, która należy do wiodących producentów kruszyw w Polsce. Rozproszona struktura kopalń powodowała, że informacje o sprzedaży, wykorzystaniu limitów kupieckich i zaliczkach docierała do zarządu z opóźnieniem. Koniecznością stało się połączenie wszystkich zakładów przez jeden system informatyczny. Zadaniem systemu było głównie w oparciu o aktualne informacje pilnowanie by nie wydawać więcej kruszywa niż określony kredyt kupiecki lub dokonana przedpłata przez poszczególnych klientów.

Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu systemu. Jako partnera, który miał dostarczyć odpowiednie rozwiązanie wybrał INFOVER. Wybór był poprzedzony zebraniem informacji o systemach działających w innych kopalniach. Doceniono nowoczesność proponowanych przez INFOVER rozwiązaniach min. Sposób kontroli wjazdów i wyjazdów samochodów z kopalni, jednoznaczne przypisanie odbioru kruszywa danemu kontrahentowi, dbałość o zachowanie dopuszczalnego DMC czy kontrolę zarówno limitów kupieckich jak asortymentowych. Zarówno w warstwie merytorycznej jak i technologicznej ocena wypadła bardzo dobrze.

Kolejnym krokiem było podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji systemu. Zgodnie z przyjętą metodyką przeprowadzono analizę przedwdrożeniową, opracowano katalog wymagań. równolegle prowadzono działania rozpoznawcze dotyczące możliwości współpracy z działającymi już na kopalniach urządzeniami i systemami jak procesory wagowe, bramki wjazdowe, monitoring i system ERP w celu ich integracji. Przyniosło to wymierne oszczędności i nie wiązało się z wymianą dotychczasowych urządzeń i systemów.

Po procesie instalacji i przeszkoleniu pracowników system został wdrożony testowo na kolejnych kopalniach. Dało to czas na dobre opanowanie jego obsługi i wykształceniu odpowiednich nawyków u pracowników. Po tym okresie nastąpiło wdrożenie produkcyjne.

System spełnił zakładane w katalogu wymagań cele. Obecnie wszystkie zakłady są połączone z centralą firmy. Informacje w systemie są zawsze aktualne, na ich podstawie można zarządzać limitami kupieckimi, zaliczkami, przedpłatami. System raportów pozwala na analizowanie wielkości sprzedaży na określone budowy, kopalnie, wielkości przewozów realizowanych przez poszczególnych przewoźników (szczególnie ważne przy posiadaniu własnych 50 ciężarówek), monitowanie kończących się limitów itp.

INFOVER dostarczył oprócz systemu PETRAX serwery jak też finansowanie poprzez uruchomienie leasingu producenta. Współpraca z KOSD jest rozwijana poprzez opiekę serwisową i rozbudowę systemu.